REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
P.P.H.U. „LAID-BACK”

§1
Postanowienia ogólne

 1. Sklep LAID-BACK prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet konfekcji męskiej.
 2. Zakupu w sklepie internetowym można dokonać za pośrednictwem serwisu http://www.ciuchynaluzie.pl
 3. Właścicielem sklepu internetowego jest Elżbieta Smolarek prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „P.P.H.U. LAID-BACK Elżbieta Smolarek” z siedzibą w Łodzi (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Deltowa 7, 93-473 Łódź); o nr NIP 7271708163; nr REGON 100325555.
 4. Celem niniejszego Regulaminu nie jest wyłączenie, ani ograniczenie jakichkolwiek praw Klienta, będącego jednocześnie konsumentem, przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 5. Zgodnie z treścią obowiązku ciążącego na nas z mocy przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr 144, poz. 1204
  z późn.zm.), informujemy, że by móc dokonywać zakupów w naszym sklepie Twój komputer i jego oprogramowanie powinny spełniać następujące wymagania:

a) komputer PC, notebook lub inne urządzenie mulity medialne z dostępem do Internetu oraz z systemem operacyjnym, umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej w zalecanej rozdzielczości ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższej. Strona internetowa została przetestowana na komputerach zgodnych z w/w specyfikacją, jednakże nie oznacza to, że nie będzie działała na komputerach innych niż PC lub komputerach PC nie spełniających minimalnych wymagań;
b) dostęp do poczty elektronicznej;
c) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej;
d) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

 1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
  1. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem http://www.ciuchynaluzie.pl w którym jego użytkownicy mogą za pośrednictwem Internetu dokonywać zakupów produktów oferowanych przez P.P.H.U. LAID-BACK Elżbieta Smolarek;
  2. Usługodawca; Sprzedawca – Elżbieta Smolarek prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „P.P.H.U. LAID-BACK Elżbieta Smolarek” z siedzibą w Łodzi (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Deltowa 7, 93-473 Łódź); NIP 7271708163; REGON 100325555; adres poczty elektronicznej: kontakt@ciuchynaluzie.pl
  3. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego;
  4. Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która korzysta z usługi elektronicznej;
  5. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje zakupów w sklepie;
  6. Konsument – klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze sklepu internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
  7. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym usługodawcy, w którym gromadzone są dane usługobiorcy, w tym informacje o złożonych zamówieniach;
  8. Cena – wyrażona w złotych polskich wartość brutto umieszczona przy oferowanym towarze, nieuwzględniająca kosztów przesyłki towaru;
  9. Towar – rzecz ruchoma oferowana przez sklep w sprzedaży detalicznej;
  10. Zamówienie – oznacza dyspozycję zakupu towaru złożoną w sklepie przez klienta zgodnie z regulaminem;
  11. Dostawca - firma kurierska lub operator pocztowy, której sklep zleci dostawę zakupionego towaru;
  12. Koszt przesyłki – ponoszony przez klienta koszt związany z dostarczeniem zamówionego towaru przez sklep do miejsca wskazanego przez klienta w zamówieniu;
  13. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  14. Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej, na adres wskazany przez Klienta;
  15. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego.
 2. Usługodawca świadczy za pośrednictwem sklepu następujące usługi elektroniczne:

a)      prowadzenie konta w sklepie;
b)      umożliwienie złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie formularza zamówienia.

 1. Świadczenie usług elektronicznych przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta w sklepie jest zawierana na czas nieoznaczony.
 3. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.
 4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu sklepu.
 5. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny
  z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 6. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 7. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 8. Zdjęcia towarów znajdujące się na stronie internetowej sklepu stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych i podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z 2006 r. Dz.U. Nr 94, poz. 83). Zabrania się kopiowania, rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentacji chronionych informacji na innych stronach internetowych bez zgody osób uprawnionych.

§ 2
Warunki zawierania umowy sprzedaży towaru

 1. Sklep zamieszcza informacje na temat swojej oferty handlowej na stronie http://www.ciuchynaluzie.pl i oferuje towary znajdujące się w bazie sklepu za pośrednictwem Internetu.
 2. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronach internetowych sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Zdjęcia towarów prezentowane na stronie sklepu internetowego to ilustracje poglądowe i z tej przyczyny oraz z uwagi na specyfikę towaru, rzeczywisty wygląd towaru, jego wymiary, mogą nieznacznie różnić się od prezentowanego na zdjęciach, przy czym pozostaje to bez wpływu na podane w opisie właściwości towaru.
 4. Ceny na stronie sklepu zamieszczone są przy oferowanym towaru. Ceną wiążącą
  i ostateczną towaru jest jego cena podana w chwili składania zamówienia przez klienta. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów po złożeniu przez klienta zamówienia.
 5. Ceny uwidocznione na stronie Sklepu Internetowego podane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła (w przypadku towarów pochodzących z importu). Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania zamówienia.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.
 7. W celu zawarcia umowy sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenia przez klienta zamówienia.
 8. Złożenie zamówienia możliwe jest jedynie poprzez prawidłowe wypełnienie formularza znajdującego się na stronie internetowej sklepu.
 9. Zamawiający jest zobowiązany podać w formularzu prawdziwe dane. W przypadku podania przez zamawiającego nieprawdziwych danych zamówienie może nie zostać zrealizowane.
 10. Zamówienia są przyjmowane przez 7 dni w tygodniu, 24h na dobę z wyłączeniem zawieszenia funkcjonowania sklepu, o czym zostanie umieszczona stosowna informacja na stronie internetowej sklepu.
 11. W formularzu zamówienia klient wskazuje zamawiany towar i rozmiar towaru, jeżeli towar oferowany jest w różnych rozmiarach oraz adres, na jaki ma być dostarczony towar, a także swoje imię i nazwisko, swój adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz wybiera sposób płatności spośród wskazanych w § 2 ust. 16 regulaminu.
 12. Po założeniu zamówienia przez klienta sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie przez sprzedawcę otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej wskazany przez klienta w formularzu zamówienia, która zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia, w tym dane dotyczące ceny towaru i ewentualnych kosztów przesyłki, ewentualnie dane dotyczące rachunku bankowego, na który klient ma dokonać płatności przelewem bankowym, a nadto oświadczenia sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji.
 13. Z chwilą otrzymania przez klienta wiadomości e-mail, o której mowa w § 2 ust. 12 regulaminu zostaje zawarta między klientem a sprzedawcą umowa sprzedaży towarów objętych zamówieniem.
 14. Każda umowa sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu.
 15. Dowodem zakupu towaru jest paragon lub faktura VAT wystawiane przez sprzedawcę, przesyłany wraz z towarem klientowi.
 16. Zapłaty za zamówione towary należy dokonać przelewem bankowym na rachunek bankowy wskazany przez sprzedawcę w wiadomości e-mail, o której mowa w § 2 ust. 12 regulaminu, bądź gotówką przy odbiorze przesyłki w przypadku wyboru opcji przesyłki za pobraniem i dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej lub innego podmiotu dostarczającego przesyłki.
 17. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki klient nie będący jednocześnie konsumentem zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu umowy sprzedaży w terminie 3 dni od dnia jej zawarcia, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej.
 18. W wypadku klientów nie będących jednocześnie konsumentami sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.
 19. Zamówienia realizowane są w dniach roboczych, z wyłączeniem sobót, w godz.: od 8.00 do 14.00.
 20. Realizacja zamówienia następuje w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia przez klienta, chyba że w opisie danego towaru lub w trakcie składania zamówienia podano krótszy termin. Przez realizację zamówienia należy rozumieć dostarczenie towaru na adres wskazany w zamówieniu przez klienta. Termin realizacji zamówienia należy liczyć w następujący sposób:

a)      w przypadku wyboru przez klienta niebędącego jednocześnie konsumentem sposobu płatności przelewem tradycyjnym  – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego sprzedawcy;
b)      w przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

21. W przypadku gdy klient nie będący jednocześnie konsumentem dokonał wyboru sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki, a rachunek bankowy sprzedawcy, bądź konto rozliczeniowe sprzedawcy nie zostały uznane kwotą należności z tytułu ceny w ciągu 7 dni od dnia potwierdzenia zamówienia, umowa sprzedaży zawarta między klientem a sprzedawcą ulega rozwiązaniu.
22. Jeżeli sprzedawca nie może zrealizować zamówienia z powodu niedostępności zamówionego produktu, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 dni od dnia złożenia przez klienta zamówienia, sprzedawca zawiadomi o tym klienta i zwróci całą otrzymaną od klienta sumę pieniężną.
23. Dostawa zamówionych towarów odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
24. Ewentualne koszty przesyłki są wskazywane w trakcie składania zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez klienta sposobu dostawy oraz płatności.
25. W przypadku woli złożenia przez klienta zamówienia, które miałoby zostać dostarczone poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, klient powinien skontaktować się z przedstawicielem sklepu mailowo, na adres: kontakt@ciuchynaluzie.pl lub telefonicznie, na numer: 793 716 160 w celu indywidualnego ustalenia warunków realizacji takiego zamówienia, w tym w szczególności kosztów dostawy produktów objętych takim zamówieniem.

§ 3
Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) w terminie 14 dni, ustalonym w sposób określony w § 3 ust. 2 regulaminu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na adres P.P.H.U. LAID-BACK Elżbieta Smolarek, ul. Deltowa 7, 93-473 Łódź; kontakt@ciuchynaluzie.pl.
  Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.  Konsument w odpowiedzi otrzyma potwierdzenie o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (pocztą elektroniczną).

 1. Termin 14-dniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania towaru, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi elektronicznej – od dnia jej zawarcia.
 2. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
 3. Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (tylko do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w ofercie)
 4. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży
 5. Sprzedawca dokona zwrotu ceny zapłaconej przez konsumenta na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego.
 6. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

a) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu,
o którym mowa powyżej w § ust. 1 i 2;
b) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone.

§ 4
Zgłoszenie niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową

 1. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, konsument może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia.
 2. Nieodpłatność naprawy i wymiany w rozumieniu ust. 1 powyżej oznacza, że sprzedawca ma również obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez konsumenta.
 3. Jeżeli sprzedawca, który otrzymał od konsumenta żądanie określone w ust. 1 powyżej, nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.
 4. Jeżeli konsument, z przyczyn określonych w ust. 1, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby konsumenta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.
 5. Konsument traci powyższe uprawnienia, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. Zawiadomienie można przesłać w formie pisemnej na adres: P.P.H.U. LAID-BACK Elżbieta Smolarek, ul. Deltowa 7, 93-473 Łódź lub elektronicznej na adres e-mail: kontakt@ciuchynaluzie.pl


 6. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.

§ 5
Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych

 1. Usługodawca i usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
 2. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie usługi elektronicznej bezterminowa
  o charakterze ciągłym (np. prowadzenie konta w sklepie).
 3. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@ciuchynaluzie.pl lub też pisemnie na adres: P.P.H.U. LAID-BACK Elżbieta Smolarek, ul. Deltowa 7, 93-473 Łódź. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
 4. W wypadku usługobiorców będących jednocześnie konsumentami usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej bezterminowej o charakterze ciągłym w przypadku, gdy usługobiorca obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
 5. W wypadku usługobiorców nie będących jednocześnie konsumentami usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej bezterminowej
  o charakterze ciągłym ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub też pisemnie na adres usługobiorcy wskazany w ramach konta.

 

§ 6
Ochrona danych osobowych

 1. Umowy zawierane poprzez sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. W trakcie składania zamówienia w sklepie internetowym klient wyraża zgodę
  na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w sklepie internetowym, a nadto gromadzonych w celach marketingowych, prowadzenia bazy klientów, prowadzenia bazy zawartych umów. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U.
  z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Zgodnie z ww. ustawą, klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

§ 7
Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2)
  w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych usług elektronicznych, zmiany adresu sprzedawcy – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego regulaminu.
 4. Zmieniony regulamin wiąże konsumenta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. konsument został prawidłowo powiadomiony o zmianach i konsument nie wypowiedział umowy o świadczenie usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.
 5. Zmiany regulaminu nie będą jednak w żaden sposób naruszać praw nabytych konsumentów i korzystających ze sklepu przed dniem wejścia w życie zmian,
  w szczególności zmiany regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone zamówienia, zawarte lub wykonane umowy sprzedaży.
 6. W wypadku gdyby zmiana regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych konsument ma prawo odstąpienia od umowy.
 7. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym.
 8. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 ze zm.) i ustawy
  z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz
  o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22
  z 2000 r. poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a nadto zasady określone
  w „Polityce prywatności”.
 10. Przedmiotowy regulamin obowiązuje od dnia 10 stycznia 2015 roku.